FAQ

Wat kost een diëtist?

Diëtist is een vrij beroep. Een diëtist bepaalt zelf haar/zijn honorarium. 

De nieuwe mededingingsregels (zie link ) verbieden ons om minimumprijzen en/of richtprijzen mee te delen. 
We mogen wel een maximum prijs geven. Maar die kan je beter zelf bepalen.  Opgelegde RIZIV-tarieven mogen wel meegedeeld worden. 

RIZIV-tarieven (zonder btw) voor diëtetiek-verstrekkingen (opvolging van diabetes type 2 patiënten met een zorgmodel of zorgtraject, zorgtraject chronische nierinsufficiëntie) worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd. Voor 2016 is dit 19,50 euro met een minimumduur van 30 minuten. 

Nomenclatuur 771131: opvolging van diabetes type 2 patiënten met zorgmodel (de vroegere diabetespas)
Nomenclatuur 794010: zorgtraject diabetes / zorgtraject CNI

RIZIV-tarieven (zonder btw) voor educatie van diabetespatiënten - het zorgtraject - worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd. Dit geldt enkel voor diëtisten die in het bezit zijn van het getuigschrift van diabetes-educator. Voor 2016 is dit 21,97 euro met een minimumduur van 30 minuten.

Nomenclatuur 794054: opstarteducatie
Nomenclatuur 794076: opvolgeducatie
Nomenclatuur 794091: educatie bij problemen

Meer informatie over verstrekking als diabeteseducator in eerste lijn

Zijn diëtisten btw-plichtig?

De prestaties van erkende diëtisten met betrekking tot hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (art. 44, § 1, 3° btw-wetboek) zijn vrijgesteld van BTW.
De minister van financiën Johan Van Overtveldt heeft evenwel beslist dat ook diëtetische behandelingen van erkende diëtisten – al dan niet op doktersvoorschrift - die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen (zoals behandelingen voor gewichtsverlies, ondervoeding, enz.) vrijgesteld zijn van btw meer specifiek als diensten van gezinsvoorlichting (art. 44, paragraaf 2, 5° van het btw-wetboek). De vrijstelling geldt voor alle erkende diëtisten, dus ook voor zelfstandige diëtisten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. Vanzelfsprekend dient u nog steeds met uw boekhouder te overleggen wat in uw situatie de beste strategie is.
Het geven van voordrachten in opdracht van een organisator is ook vrijgesteld van BTW (FOD Financiën, art. 44, paragraaf 2, 8-BTW-WB) als het een publieke voordracht betreft die iedereen, mits in voorkomend geval betaling van toegangsgeld, zou kunnen bijwonen.
Deze beslissingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016 en vervangen integraal Beslissing nr. ET 127.206 van 18 december 2014. 

Mag een diëtist reclame maken?

Diëtist is een paramedisch beroep en volgt als zodanig de code van de geneeskundige plichtenleer. Hoofdstuk III beschrijft de mogelijkheden van publiciteit.

Art. 12 

Mits naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen artsen hun medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

Art. 13

§1. De verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn. Zij mag in geen geval misleiden. Zij mag niet vergelijkend zijn. Resultaten van onderzoeken en behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend.

§2. Publiciteit mag het algemeen belang inzake de volksgezondheid niet schaden. Zij mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen. Ronseling van patiënten is niet toegelaten. 

De campagnes voor preventie en vroegdetectie dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn en vereisen de voorafgaande toelating van de bevoegde ordinale instantie.

§3. Bij het voeren van publiciteit dienen de artsen de regels van het medisch beroepsgeheim te eerbiedigen.

Art. 14

De verwoording en vormgeving van de publiciteit evenals de hierbij gebruikte methoden en technieken - inclusief internetsites, naamborden, briefhoofden en vermeldingen in gidsen - moeten beantwoorden aan de bepalingen van artikel 13. 

Art. 15

Artsen dienen zich daadwerkelijk te verzetten tegen elke door derden gevoerde publiciteit, betreffende hun medische activiteit, die de bepalingen van dit hoofdstuk niet naleeft. 

Art. 16

Artsen mogen hun medewerking verlenen aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie die belangrijk en nuttig kan zijn voor het publiek. 

Hierbij dienen de bepalingen van dit hoofdstuk nageleefd te worden. 

De arts zal voorafgaandelijk de provinciale raad waarbij hij ingeschreven is inlichten over zijn medewerking met de media. 

Art. 17

Wanneer patiënten door de media betrokken worden bij het informeren van het publiek mogen artsen alleen meewerken voor zover de persoonlijke levenssfeer en de waardigheid van deze patiënten geëerbiedigd worden. In die omstandigheden dienen de artsen er zich van te vergewissen dat de patiënten volledig geïnformeerd werden en vrij toestemden tot medewerking.

Ik heb mij ingeschreven, maar heb nog geen paswoord en login

Nadat u uw gegevens op de website hebt ingegeven, krijgt u een vraag tot betaling. Eens deze ontvangen is, worden de gegevens op de website bevestigd. U ontvangt dan een e-mail met de bevestiging van uw lidmaatschap en uw logingegevens.

Waarom moet ik mij opnieuw inschrijven als nieuw lid?

Omdat de nieuwe website de gegevens niet overnam is de database wat het ledenbestand betreft nog volledig leeg. Ieder nieuw lidmaatschap moet hier aangevraagd worden. 

Hoe plaats ik een vacature op de website?

Stuur een specifieke omschrijving van de vacature door naar info@vbvd.be. Voor leden is dit gratis. Voor niet leden en bedrijven is de kostprijs 100,00 € vooraf te betalen op rekeningnummer BE50 7330 3288 1818 KREDBEBB met als communicatie 'vacature website'. De tekst wordt geplaatst ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de overschrijving. De vacature blijft online tot zolang het nodig is, met een maximum termijn van 6 maanden.

Ik ben meer dan 5 jaar geleden afgestudeerd en heb tussenin niet gewerkt als diëtist. Wat is mijn diploma nog waard? Kan ik als diëtist aan het werk of moet ik mij bijscholen?

Met uw diploma hoger onderwijs hebt u specifieke kennis verworven die voldoet aan de wettelijke omschrijving uit het KB betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep diëtist van 1997. 

Hierin wordt vermeld dat beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing moet onderhouden en bijgewerkt worden. Dit dient om beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau mogelijk te maken. De bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten. 

Momenteel bestaat er voor diëtisten nog geen accreditering of accreditatiesysteem en gebeurt het bijleren op vrijwillige basis. U kan dus solliciteren, werkgevers zullen wel naar bijkomende opleidingen en vaardigheden informeren.

Wanneer krijg ik als patiënt een consultatie bij de diëtist terugbetaald?

Afhankelijk van een aantal voorwaarden is het mogelijk dat u kan genieten van een terugbetaling door uw mutualiteit. De voorwaarden zijn per mutualiteit verschillend. 

De behandelende diëtist zal samen met u nagaan of u in aanmerking komt. Zo wordt er terugbetaling voorzien voor de behandeling van meerdere pathologieën, bijvoorbeeld binnen het zorgtrajectcontract voor diabetes en/of nierinsufficiëntie, bij obesitas …

Als student had ik graag informatie ontvangen over …

Vragen over voedingskunde? Neem contact met ons op. Er wordt zo spoedig mogelijk op uw vraag geantwoord.

Kan ik voedings- en dieetleer studeren in combinatie met mijn huidige job?

De studie bachelor in voeding en dieetleer omvat een voltijdse studie van drie jaar aan een hogeschool (Brugge, Gent, Antwerpen, Geel, Leuven, Brussel). Sommige hogescholen bieden deeltijdse onderwijsmogelijkheden aan. U richt zich met deze specifieke vragen best tot één van de hogescholen.