Info-avonden van de Vlaamse Overheid over de vorming van eerstelijnszones

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

In onze elektronische nieuwsbrief van 5 juli deden we reeds de oproep om je praktijk bij je lokale LMN en SEL bekend te maken, mocht dit nog niet gebeurd zijn.

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen, de media staat er vol van… Maar wat betekent dit nu concreet?
De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. In zijn beleidsnota kiest de Minister voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal staat en vooral integraal benaderd wordt. De minister wil ook dat zorgverleners veel meer interprofessioneel samenwerken om een team te vormen rond de patiënt. Hij kiest eveneens voor een vereenvoudiging (het vermijden van overlapping tussen de eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau) en versterking van de eerste lijn.
Op basis van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 komt er nu de uitdaging tot het werken via eerstelijnszones (ELZ): territoriaal afgebakende gebieden aangestuurd door een zorgraad (pluralistisch samengesteld met bij voorkeur een arts als voorzitter) waarin de noden van de populatie van dat gebied gedetecteerd worden, de zorgaanbieders in de praktijk zullen samenwerken en de ondersteuning van de zorgaanbieders georganiseerd wordt. De LMN’s en SEL’ zijn door de Minister opgeroepen om de eerstelijnsreorganisatie vorm te geven, de zorgraden op te starten en kringwerking van de verschillende beroepsgroepen te ondersteunen. Dit wordt dus een echt bottom-up proces!

Oproep vorming eerstelijnszones20170708_Oproep_vorming_eerstelijnszones-def.pdf

De pilootprojecten Dender en Zuid-Oost Limburg gingen eerder al van start. Ze zijn de blauwdruk voor gelijkaardige projecten in eerstelijnszones die nu worden opgesteld. Ninhove - Geraardsberge heeft dit alvast gedaan. En misschien kan jij wel deel uitmaken van die eerstelijnszone in jouw regio?

Pilootproject Zuid Oost Limburg2017_Projectvoorstel_ZO_Limburg.pdf

Startpresentatie Pilootproject Dender20170622_ELZ_Dender_pilootproject_presentatie_002.pdf

Omdat de veranderingen die op til zijn vaak nog een ver-van-mijn-bed show lijken, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid dit najaar op verschillende locaties en momenten een reeks avonden over wat dit precies betekent voor jouw praktijkvoering. De precieze data en info om je in te schrijven vind je in de omzendbrief in bijlage.

Omzendbrief Minister Vandeurzen17-21733_Kringen_of_organisaties_van_medische_en_paramedische_beroepen.pdf

De medewerking van alle beroepsbeoefenaars is essentieel. Voor diëtisten bestaan er momenteel nog geen kringen, zoals dit reeds voor andere medische en paramedische beroepen wel al het geval is. Wij zijn als beroepsgroep een optionele partner (net zoals de vroedvrouwen en ergotherapeuten), niet minder belangrijk maar lokale kringwerking is minder uitgesproken dan bij verplichte partners (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers).
De ontwikkeling en werking van de eerstelijnszones zal dan ook gefaseerd verlopen maar het is uitermate belangrijk dat ook diëtisten de samenwerking in hun regio mee vorm geven en hun verantwoordelijkheid opnemen voor de populatie in de zone.
Dit vraagt de bereidheid om mee een gemeenschappelijke visie uit te werken.
Het uiteindelijke doel is te komen tot het organisatiemodel van de zorgverlening van de toekomst.
Meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be