Commissie Redactie Voeding- en diëtiek

Het “Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek” bestaat sinds 1974 en is een uitgave van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. Het verschijnt 6 keer per jaar en kan digitaal geraadpleegd worden op deze website. 

Leden van de VBVD zijn automatisch geabonneerd op het tijdschrift. Voor niet-leden bedraagt het abonnement € 75,00 per jaar. Een abonnement kan je aanvragen via "Lid worden".

Alle tijdschriften kan je hier digitaal terugvinden.

Missie

Het Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek richt zich hoofdzakelijk tot een publiek van Vlaamse diëtisten en wil up-to-date en evidence-based informatie brengen over de uitoefening van het diëtistenberoep. Het tijdschrift bevat artikels met een actuele visie op voeding en gezondheid en initiatieven rond promotie ervan, een Cochrane Corner Nutrition en besprekingen van nieuwe wetenschappelijke publicaties, interviews met diëtisten uit de praktijk, verslagen van congressen en symposia, informatie over nieuwe voedingsproducten, aankondigingen van studiedagen en vormingsmogelijkheden in binnen- en buitenland, ... . Kortom, een professioneel tijdschrift dat je niet kan missen!  

Visie

De hoofdredactie werkt onafhankelijk en bepaalt de inhoud van het tijdschrift, legt contacten met de auteurs, evalueert de ingezonden teksten en waakt er over dat ze overeenstemmen met de principes van evidence-based werken. Om dit te verwezenlijken wordt er beroep gedaan op de redactie- en wetenschappelijke raad. Deze raad onderhoudt intensief onderling contact, leest drukproeven na en staat open voor suggesties en feedback van lezers. 
 

Publicatie in het tijdschrift

De hoofdredactie staat open om initiatieven, onderzoeken, projecten en praktijkvoorbeelden op te nemen in het tijdschrift. Dit zowel uit de eerste-,  tweede- en derdelijn. Wil je graag een meer informatie of inhoud toezenden? Neem contact op via redactie@vbvd.be of 0492/69.96.14 (bij voorkeur via whatsapp). 
 

Disclaimer: 
De redactie(raad) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en publireportages. De aansprakelijkheid voor de wetenschappelijke bijdragen alsook bijdragen in de vorm van foto’s en ander illustratief materiaal berust bij de auteur(s). Dit geldt eveneens voor de artikels, berichten en mededelingen die door derden worden verstrekt.
Overname van kopieën is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) én van de redactieraad. Bronvermelding (Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, jaargang, volume, begin- en eindpagina) is vereist.